A- A A+

XXIV edycję konkursu „Ekslibris” - „Stanisław Moniuszko – ojciec polskiej opery narodowej”

2019 – ROKIEM STANISŁAWA MONIUSZKI

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. M. WAŃKOWICZA
STAROSTWO  POWIATOWE
w Stalowej Woli


ogłaszają


XXIV edycję  konkursu  „Ekslibris”
ekslibris okolicznościowy pod hasłem:


 „Stanisław Moniuszko – ojciec polskiej opery narodowej”


Cele konkursu:

  • uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin  i popularyzacja dorobku twórczego Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, miłośnika folkloru i piewcy tradycji narodowej;
  • zainteresowanie  utworami kompozytora i ich rolą w krzewieniu patriotyzmu i podtrzymywaniu polskości w czasach zaborów;
  • ujawnienie i rozbudzanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży;
  • rozwój wrażliwości artystycznej młodego pokolenia;
  • dostarczanie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów muzycznych;
  • zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą formą wyrażania swoich myśli i  koncepcji twórczych (forma ekslibrisu).

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych powiatu stalowowolskiego.
Prace plastyczne zainspirowane życiem i twórczością kompozytora powinny być wykonane w  formacie A-4, zachowując jednak zawsze charakterystyczną formę projektu plastycznego - ekslibrisu (forma plastyczna jednobarwna – kolor czarny). W pracę wkomponowany powinien być napis  Ekslibris i 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

Ocenie nie będą podlegać prace wykonane ołówkiem i kredką.

Termin składania prac: 15 października 2019 roku

Prace – podpisane (IMIĘ, NAZWISKO, SZKOŁA, KLASA) - należy składać w siedzibie MBP przy ul. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10-63, wew. 38. Tam też uzyskać można szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE
L 119, s. 1/ – RODO – zał. nr 1

Prac nagrodzonych biblioteka nie zwraca.
    
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania, prawo do wykorzystania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza również, iż praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będzie Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli..
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.
Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród.
Fundatorem nagród są Organizatorzy.
Do końca listopada w holu Biblioteki Głównej czynna będzie pokonkursowa wystawa wyróżnionych  prac.

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin