A- A A+

XIX EDYCJĘ KONKURSU POETYCKIEGO „ MOJA MAŁA OJCZYZNA” - „GODZINY PRZY PIÓRZE”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. Melchiora Wańkowicza
w  Stalowej Woli
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KEN w Stalowej Woli
STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli
ogłaszają

XIX EDYCJĘ  KONKURSU  POETYCKIEGO „ MOJA MAŁA OJCZYZNA”
 pod   hasłem:
           
„GODZINY  PRZY  PIÓRZE”

Celem  konkursu jest:

  • włączanie młodzieży w życie kulturalne lokalnego środowiska;
  • zachęcenie młodych twórców do publicznego prezentowania swoich umiejętności;
  • kształcenie umiejętności oceny poziomu swoich wierszy w odniesieniu do twórczości grupy rówieśniczej;
  • rozbudzanie poetyckiej aktywności  twórczej dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

Patronat nad konkursem sprawuje:
Związek Literatów Polskich  Oddział w Rzeszowie
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Stalowej Woli

Warunki uczestnictwa:
Konkurs  przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego i  przebiega  w dwóch  kategoriach wiekowych:     
  - uczniowie klas  IV –VIII szkół podstawowych;
  - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
      
Zainteresowani udziałem w  konkursie powinni złożyć dwa wiersze o tematyce dowolnej /napisane czytelnie na oddzielnych kartkach  - w  pięciu egzemplarzach/.
Prace muszą być  w całości samodzielne (obowiązuje ustawa o prawach autorskich    Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24  poz.83  art. 115 z późn.zm.).
Utwory na wszystkich egzemplarzach (wydrukach) muszą być opatrzone GODŁEM
identycznym jak to na kopercie, w której zostaną przesłane (nie wolno ujawniać na kopercie ani przy tekstach właściwych imion i nazwisk, czy szkół, do których uczęszczają uczestnicy).
Każdy uczestnik konkursu powinien ponadto dołączyć do przesyłki konkursowej małą kopertę, na której będzie zapisane jego GODŁO, zaś w środku dane osobowe uczestnika. Potrzebnymi danymi osobowymi są: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy.
Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu.
Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie   wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119, s. 1/ – RODO – zał. nr 1)                      
Prace można składać w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki   Międzyuczelnianej/  przy ul. ks. J.Popiełuszki 10,  tel. 15 842–10–63 wew. 38  /tam również  można uzyskać szczegółowe informacje uzupełniające/.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia publikacji mediom i umieszczenia na stronie internetowej biblioteki bez powiadomienia autora.

Termin składania  prac : 30 września 2019 roku

Najlepsze wiersze uhonorowane zostaną nagrodami; prace oceniać będzie jury  powołane przez organizatorów.  O terminie uroczystego podsumowania  konkursu, połączonego z wręczeniem nagród, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.    
Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów Waszej szkoły.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU (OSOBA NIEPEŁNOLETNIA)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU (OSOBA PEŁNOLETNIA)

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin