Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna czynna - pon. 11:00 do 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 1 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 2 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 3 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 5 - pon.-pt. 10:00 do 18:00, sob. - nieczynne

Plan działań MBP

PROGRAM DZIAŁANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. MELCHIORA WAŃKOWICZA w STALOWEJ WOLI
Koncepcja funkcjonowania biblioteki - cele i wyznaczniki pracy dyrektora MBP


Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli - nowoczesna, kreatywna, nakierowana na wyzwania przyszłości i sprawnie rozwijająca się instytucja. Miejsce bez barier, integrujące środowisko lokalne. Zawsze otwarta na potrzeby mieszkańców i  na współpracę z różnymi instytucjami. Ośrodek spotkań wielu środowisk, miejsce spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i dostarczania wiedzy, a zarazem strefa poszanowania tradycji i dbania o dziedzictwo kulturowe regionu. Biblioteka ma wspólnie tworzyć przestrzeń dla rozwoju kultury, służąc społeczności lokalnej swoimi zasobami, wiedzą i umiejętnościami.

Wierna tejże misji i 80-letniej tradycji funkcjonowania, w obliczu rosnącej liczby zadań, bacznie obserwując zmieniająca się rzeczywistość i potrzeby odbiorców, Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, otwierając się stale na nowoczesność ma ambicję pozostać wiodąca placówka kultury w mieście i regionie.
Do dokonania przemiany niezbędne staje się stałe dostosowywanie i doskonalenie metod oraz organizacji pracy filii i agend bibliotecznych, na każdym z odcinków ich funkcjonowania.
Przyjęte poniżej, w programie działania, kierunki oparte są o zapisy aktualnej strategii MBP w Stalowej Woli; wynikają z planów rocznych biblioteki i przede wszystkim, ze stale rosnących i zmieniających się potrzeb mieszkańców Miasta i Powiatu Stalowej Woli.
Biblioteka skupi się więc na rozwoju głównych kierunków swego działania: gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów, informacji, działalności promocyjnej, edukacyjnej i kulturotwórczej.

KIERUNKI ROZWOJU MBP IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA W STALOWEJ WOLI

 1. POSZERZANIE OFERTY I WZROST JAKOŚCI USŁUG INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH

  Kierunki pracy:

  A. ZWIĘKSZAMY DOSTĘPNOŚĆ USŁUG
  -  Digitalizacja i udostępnienie on-line bibliografii zawartości czasopism lokalnych/ w ramach środków własnych/.
  -  Doskonalenie narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych. Dostępy do: czytelnia IBUK Libra, ACADAMICA, w.bibliotece.pl.
  -  Modernizacja dostępu do  Internetu - wykonanie sieci komputerowej LAN oraz Wi-Fi wraz z zasilaniem we wszystkich filiach Biblioteki.
  -  Podstawowe informacje w języku angielskim o Bibliotece na stronie www Biblioteki.
  -  Wprowadzenie usług z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
  -  Wspieranie kształcenia na odległość, wykorzystanie platform e-learningowych.

  B. UCZĄCY SIĘ  W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
  - Podnoszenie kompetencji informacyjnych poprzez szkolenia dotyczące wyszukiwania informacji w źródłach elektronicznych,  warsztaty bibliograficzne dla maturzystów/ w ramach środków własnych/.
  -  Ułatwienie studentom dostępu do zasobów elektronicznych bibliotek polskich - darmowe korzystanie z platform: IBUK-Libra, ACADEMICA, w.bibliotece.pl, dostępu do pełnotekstowych form  e-czasopism i e- booków.
  - Bezpłatne korzystanie przez dzieci z zasobów elektronicznych - wykupienie dostępu do platform szkoleniowych: Mega Matma, Fun English, itp..

  C. E-STALOWA BIBLIOTEKA
  -  Aktualizacja i dostosowanie do nowych wymagań strony www Biblioteki.
  -   Kontynuacja tworzenie katalogu on-line kolekcji bibliotecznych.
  -  Prowadzenie bazy regionalnej bibliografii zawartości czasopism lokalnych - Bibliografia województwa podkarpackiego - udostępnianej on-line.
  - Utworzenie lokalnego archiwum cyfrowego audio - mówione relacje, wspomnienia osób związanych z miastem i regionem.
  -  E-promocje - transmitowane w Internecie sprawozdania z imprez bibliotecznych, przeglądy nowości wydawniczych połączone z promocją książek, autorów, wydawnictw.

  D. TECHNOLOGIA WSPIERA USŁUGI STALOWEJ BIBLIOTEKI
  -  Przygotowanie założeń, zakup i instalacja oprogramowania dla niedowidzących /program grantowy Fundacji Kronenberga lub MKiDN/.
  - Przegląd i ewentualne uzupełnienie zasobów sprzętu komputerowego umożliwiającego korzystanie z e-zasobów/ program grantowy „Kraszewski. Komputery dla bibliotek/.
  -   Uzupełnienie zasobów sprzętu umożliwiającego digitalizację i cyfryzację zbiorów/ j.w./.
  -   Wyposażenie filii bibliotecznych w laptopy i mobilne tablice interaktywne/ jw.; MKiDN/.
  -  Przygotowanie założeń i rozwiązań dla usług bibliotecznych z wykorzystaniem technologii mobilnej.

  E. KOMPETENCJE INFORMACYJNE
  -  Wytypowanie grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem.
  -  Organizowanie szkoleń, kursów, podnoszenie kompetencji informacyjnych użytkowników (nt. obsługi komputera oraz skutecznego i efektywnego wyszukiwania informacji, ćwiczenia umiejętności oceny i selekcji informacji) - współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami różnego typu.
  -  Promocja oferty, np. warsztatów komputerowych dla seniorów, długotrwale bezrobotnych, dzieci z rodzin trudnych i innych potrzebujących/ w ramach środków własnych/.
  -  Warsztaty z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci dla dzieci i rodziców/ j.w./.

  F. FRONTEM DO UŻYTKOWNIKA
  -   Mobilna biblioteka - książki na telefon dla osób starszych i niepełnosprawnych.
  - Systematyczne badanie oferty Biblioteki, poziomu świadczonych usług i stopnia ich wykorzystania - ankiety, wywiady, obserwacja zachowań i potrzeb użytkowników.
  -  Analiza uwag zgłaszanych przez czytelników przez Internet.
  -  Porównanie badań wewnętrznych Biblioteki, z wynikami badań ogólnopolskich i tendencji światowych.
  -   Dostosowywanie oferty i usług do zmieniających się potrzeb użytkowników.
  -   Bieżące informacje na stronie www Biblioteki i portalach społecznościowych.

 2. NAWIĄZYWANIE WIELOSTRONNYCH RELACJI BIBLIOTEKI ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

  Kierunki pracy:

  A. KULTURALNA STALOWA BIBLIOTEKA
  -   Utworzenie miejskiej Karty do Kultury.
  -  Organizowanie wystaw, spotkań autorskich, promocji książek czy imprez okolicznościowych w oparciu o kalendarium rocznic, własne pomysły i programy ogólnopolskie. Wydawanie własnych publikacji/ w ramach środków własnych/.
  - Czytam przy kawie - stworzenie „kącika” bieżącej prasy na parterze gmachu BM wraz z możliwością  dostępu do napojów. Kąciki prasowe w filiach bibliotecznych.
  -  Przegląd i uzupełnienie posiadanego profesjonalnego sprzętu wystawienniczego/ programy grantowe MKiDN./.
  -   Konkursy plastyczne, literackie  i inne skierowane do wszystkich grup czytelniczych.
  - Warsztaty literackie i plastyczne przeznaczone dla różnych grup odbiorców, w tym warsztaty „rodzinne”.
  -  Edukacja regionalna uczniów stalowowolskich szkół.
  - Biblioteczne kresowe klimaty - różne formy spotkań z członkami stalowowolskiego koła Towarzystwa Miłośników Kresów.
  - Animacja czasu wolnego mieszkańców - spotkania różnych grup odbiorców - np. kobiet /wieczorki poezji/, seniorów/ odtwarzanie starych  płyt/ itp.
  -   Kontynuowanie regionalnej akcji „Stalowowolskie Dni Książki”.
  - Coroczne włączanie się do ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, „Tydzień Bibliotek”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” i innych.

  B. PRZYGARNIAMY WSZYSTKICH
  - Zorganizowanie spotkań dla pensjonariuszy DPS, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz czytelników niedowidzących.
  -   Współpraca z klubami i stowarzyszeniami emerytów i rencistów.
  -   Kluby dyskusyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
  -   Warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży.
  -  Uaktywnienie wolontariatu, np. w zakresie digitalizacji, organizacji imprez bibliotecznych czy podnoszenia kompetencji informatycznych czytelników.
  -   Korzystanie w tym zakresie z programów ogólnopolskich.
  -  Zamieszczanie relacji i sprawozdań z imprez na ogólnopolskich internetowych portalach kulturalnych.

  C. PARTNER - STALOWA BIBLIOTEKA
  - Kontynuowanie dotychczasowej współpracy z instytucjami i organizacjami powiatu i województwa oraz podjęcie nowych kontaktów - stworzenie bazy potencjalnych partnerów.
  - Osadzanie w przestrzeni - włączanie do działania innych odbiorców np. organizacji społecznych i gospodarczych, np. instytucji samorządowych - wspólne projekty.
  -  Włączenie Biblioteki do nowych projektów, np. do strategii rozwoju kultury województwa podkarpackiego i promocji regionu.

  D. WSPIERAMY ŚRODOWISKO NAUKOWE
  -  Współpraca naukowo-dydaktyczna ze stalowowolskimi uczelniami w zakresie tworzenia programów zajęć dla studentów w zakresie książki, czytelnictwa, bibliotekarstwa - umowy o współpracy.
  -  Wspieranie realizacji programów nauczania poprzez udostępnianie kolekcji specjalistycznych.
  - Działalność dydaktyczna na rzecz studentów wyższych uczelni: organizowanie wykładów i ćwiczeń dla grup studentów. Udostępnianie wykładowcom i studentom pomieszczeń na realizację projektów dydaktycznych.
  -  Prowadzenie praktyk studenckich.
  -  Promocje książek naukowych i akademickich.
  -  Udostępnianie własnych baz danych studentom i ludziom nauki.

  E. BIBLIOTEKARZE RAZEM
  - Organizowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń zawodowych bibliotekarzy, np. konferencji dyrektorów bibliotek, przygotowywanych we współpracy z Zarządem Okręgu Podkarpackiego SBP.
  -   Współpraca z SBP i instytucjami edukacji bibliotekarskiej. Staże zawodowe.
  -   Współpraca z FRSI i Instytutem Książki przy realizacji programów PRB i Biblioteka+.
  -   Kursy przysposobienia zawodowego dla bibliotekarzy bibliotek gminnych.
  - Szkolenia i seminaria dla bibliotekarzy z powiatu, zarówno związane z tradycyjnie rozumianym warsztatem bibliotekarskim, jak i umiejętnościami interpersonalnymi, pozyskiwaniem grantów i organizowaniem działalności bibliotek tak, aby nie były one tylko miejscami wypożyczania książek ale nowoczesnymi ośrodkami wiedzy, kultury i informacji.
  -   Badanie potrzeb bibliotekarzy (przygotowywanie raportu).
  -  Przygotowanie programu działalności instrukcyjno-metodycznej dla bibliotekarzy Stalowej Woli i powiatu.

  F.TWORZENIE SPÓJNEGO SYSTEMU INFORMACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
  - Integracja katalogów podkarpackich bibliotek publicznych przy zastosowaniu jednolitego/ kompatybilnego systemu obsługi bibliotek.
  -   Budowa wspólnego katalogu cyfrowego bibliotek publicznych znajdujących się na terenie.
  -   Digitalizacja najwartościowszych części zbiorów bibliotek powiatowych.
  - Budowa serwisów informacyjnych przeznaczonych dla różnych kategorii użytkowników (np. dla maturzystów, seniorów, samorządowców, itp.).
  -  Współpraca z bibliotekami naukowymi i uczelnianymi w zakresie organizowania konferencji, wystaw, spotkań itp.

  G. BIBLIOTEKA OBYWATELSKA
  -  Szkolenie wybranych pracowników Biblioteki nt. informacji publicznej (umowy o dostępie do informacji publicznej, BIP, e-government).
  -   Szkolenia z zakresu informacji publicznej i prawa dla użytkowników Biblioteki - współpraca z wykładowcami i studentami Wydziału Prawa KUL.
  -  Wytypowanie instytucji do współpracy oraz pozyskiwanie dokumentów.
  -  Sporządzenie wykazu informacji publicznej w Bibliotece.
  -  Stworzenie jednego adresowego wykazu BIP-ów różnych instytucji administracji samorządowej i rządowej działających na terenie miasta i powiatu.
  -  Rozszerzenie dostępu do baz danych własnych i zewnętrznych, do dokumentów pełnotekstowych z zakresu prawa, nauk społecznych i ekonomicznych (np. baza Sejmu, książek i komentarzy prawniczych, e-czasopism i in.).
  -   Informowanie o dostępie do usług publicznych on-line.
  -   Informowanie odbiorców o miejskich i ogólnopolskich akcjach społecznych.
  - Spotkania władz samorządowych z mieszkańcami na terenie Biblioteki (wspieranie uczestnictwa obywateli w nowych formach rządzenia, np. poprzez dyskusje, debaty).

 3. DBAŁOŚĆ O ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

  Kierunki pracy:

  A. AKTUALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
  -   Aktualizacja polityki gromadzenia zbiorów.
  -   Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na aktualizację zbiorów.
  -   Zakup baz danych zbiorów pełnotekstowych: e-czasopism, e-booków.
  -   Poszerzenie kolekcji audiobooków.

  B. PROFILAKTYKA W ZAKRESIE OCHRONY ZBIORÓW
  -   Określenie kryteriów wyboru cennych obiektów oraz sporządzenie wykazu obiektów poddanych profilaktyce (wydzielenie w magazynie miejsca na kolekcje, opakowania ochronne, odkwaszanie).
  -   Pozyskiwanie środków finansowych z projektów i grantów.
  -   Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie. Prowadzenie dokumentacji, rozliczanie projektów.

  C. WŁAŚCIWA KONSERWACJA NAJCENNIEJSZYCH OBIEKTÓW
  -   Sporządzenie wykazów obiektów do konserwacji.
  -   Sporządzenie wyceny tych obiektów.
  -   Przygotowanie obiektów do przekazania konserwatorowi (opisanie, przygotowanie do transportu).
  -   Określenie standardów przechowywania zbiorów po konserwacji.
  -   Pozyskiwanie środków finansowych z projektów i grantów.
  -   Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie. Prowadzenie dokumentacji, rozliczanie projektów.

  D. SKARBY STALOWEJ BIBLIOTEKI
  - Digitalizacja jako forma ochrony i udostępniania zbiorów
  -  Pozyskiwanie i digitalizacja dokumentów regionalnych.
  -  Tworzenie kolekcji regionalnych.
  -  Określenie kryteriów wyboru poszczególnych obiektów do digitalizacji.
  -  Opracowanie harmonogramu digitalizacji.
  -  Weryfikacja wykazów obiektów przeznaczonych do digitalizacji.
  -   Popularyzacja zdigitalizowanych zbiorów.

  E. STALOWOWOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA (SBC)
  -   Rozbudowa pracowni digitalizacji/granty MKiDN/.
  -   Utworzenie zespołu zajmującego się tworzeniem SBC - podział zadań.
  -   Szkolenie pracowników w zakresie digitalizacji zbiorów.
  -   Szkolenie pracowników w zakresie opracowania zdigitalizowanych zbiorów.
  -   Tworzenie i udostępnianie kopii (fotografie cyfrowe, skany) cennych zbiorów w celu ochrony oryginałów.
  -   Administrowanie platformą dLibra.
  -   Archiwizacja zasobów cyfrowych.
  -  Pozyskiwanie środków finansowych na digitalizację zbiorów; monitorowanie źródeł informacji o projektach, grantach itp.; przygotowywanie wniosków o dofinansowanie; prowadzenie dokumentacji; rozliczanie projektów.

 4. PERMANENTNE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADRY BIBLIOTEKI ORAZ STYMULOWANIE JEJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  

  Kierunki pracy:

  A. BIBLIOTEKA - ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ
  - Monitorowanie szkoleń, konferencji organizowanych dla pracowników wraz z systemem powiadamiania, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dotyczących pisania projektów.
  - Stworzenie polityki szkoleń oraz programu rozwoju zawodowego pracowników (udział kadry w szkoleniach, warsztatach, konferencjach).
  -  Motywowanie pracowników do podejmowania kształcenia na poziomie studiów wyższych,
  podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa i innych dziedzin ważnych z punktu widzenia funkcjonowania bibliotek.
  - Wymiana doświadczeń zdobytych podczas szkoleń i na konferencjach. Poszukiwanie najlepszych dla instytucji zastosowań i rozwiązań.
  - Organizowanie różnych form zdobywania wiedzy i umiejętności.

 5. WZMACNIANIE ATRAKCYJNOŚCI I PRESTIŻU BIBLIOTEKI (KREOWANIE WIZERUNKU)

  Kierunki pracy:

  A. STALOWOWOLSKA BIBLIOTEKA - MOJĄ BIBLIOTEKĄ
  - Wygospodarowanie przestrzeni na pracę grupową/nieformalne spotkania czytelników - czytelnie Filii Nr 1 i Nr 5.
  -  Modernizacja wyposażenia Filii Nr 1 i Nr 5/ w ramach środków własnych/.
  -  Modernizacja oświetlenia wypożyczalni Filii Nr 1.
  -  Usprawnienie osobom starszym i niepełnosprawnym oraz matkom z małymi dziećmi dostępu do placówek - wydzielenie parkingu w Filii Nr 3, zainstalowanie windy - Filia Nr 2, poręcz przy schodach dla osób niepełnosprawnych - Filia Nr 5/ granty MKiDN/.
  - Nowe formy informacji wizualnej w Bibliotece i filiach, m.in. prezentacje multimedialne, nowe tablice i tabliczki informacyjne, szyldy reklamowe, druki firmowe/ w ramach środków własnych/.
  -  Dbałość o przyjazny klimat i estetykę wnętrz  placówek.
  - Zakup ergonomicznych mebli do kącików czytelniczych i wypożyczalni dla dzieci w filiach bibliotecznych/ w ramach środków własnych/.

  B. BIBLIOTEKA - TO JEST TO! Biblioteka rozpoznawalna i pozytywnie kojarzona w środowisku lokalnym i ponadlokalnym
  -  Budowanie strategii promocji biblioteki.
  -  Zabieganie o promocję Biblioteki w prasie, radiu, TV, Internecie - bogactwa i różnorodności zbiorów, oferowanych usług i ich jakości (np. dogodnych godzin otwarcia Biblioteki).
  - Prowadzenie profilu Biblioteki w portalach społecznościowych - budowanie grona „przyjaciół Biblioteki”.
  -  Bieżący kontakt z czytelnikami za pośrednictwem portali społecznościowych.
  -  Opracowanie materiałów promocyjnych, w tym profesjonalnej prezentacji i filmu.
  -  Organizowanie różnych spotkań promocyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.
  -  Przygotowywanie ciekawych imprez bibliotecznych, wystaw, pokazów.
  -  Prowadzenie lokalnych i ponadlokalnych konkursów (np. konkursu reportażu).

  C. ZNACZENIE WIZERUNKU DLA FUNKCJONOWANIA I POSTRZEGANIA BIBLIOTEKI W OBECNYCH CZASACH. Budowanie marki Biblioteki.
  - Budowanie tożsamości marki poprzez relację z różnymi podmiotami: aktualnymi i potencjalnymi czytelnikami, mediami, samorządem lokalnym oraz sponsorami.
  - Kształtowanie wizerunku poprzez poszerzenie ofert edukacyjnych biblioteki, działalność kulturalną, współpracę z grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi.
  - Innowacyjne metody pracy z czytelnikami, które mają wpływ na postrzeganie placówek bibliotecznych.
  - Budowa wizerunku poprzez wykorzystanie nowych technologii i Internetu czy poprzez nowe narzędzia, takie jak: e-learning, blogi, promocję na portalu społecznościowym: Facebook oraz repozytoria cyfrowe.

 6. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEKI. MODERNIZACJA STRUKTURY I KULTURY ORGANIZACYJNEJ.

  Kierunki pracy:

  A. FUNKCJONALNE OTOCZENIE. Modernizacja przestrzeni bibliotecznej
  - Pozyskanie dodatkowej powierzchni lokalowej dla Filii Nr 5.
  - Reorganizacja zagospodarowania wnętrz w Filii Nr 1, Nr 3, Nr 5 - wygospodarowanie  pomieszczeń socjalnych dla pracowników.
  -  Modernizacja oświetlenia w wypożyczalni Filii Nr 1.

  B. ZMIANY NA LEPSZE. Dostosowanie struktury organizacyjnej do zachodzących zmian
  - Zapewnienie  właściwej organizacji pracy i zarządzania placówką.
  -  Przygotowanie zasad i sposobu naboru nowej kadry bibliotecznej.
  - Rozważenie i przygotowanie projektów zmian w bibliotece, np. reorganizacja i usprawnienie prac działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Działu Promocji.
  - Weryfikowanie wcześniej podjętych decyzji dotyczących struktury organizacyjnej Biblioteki w celu najsprawniejszej realizacji przyjętej strategii działania.
  -  Przygotowanie w uzgodnieniu z Organizatorem nowego schematu i struktury organizacyjnej Biblioteki.

  C. KULTURA WPŁYWA NA WSZYSTKO. Poprawa kultury organizacyjnej
  - Przestrzeganie norm etycznych i okazywanie sprzeciwu wobec dostrzegalnych zjawisk ich naruszania.
  -  Uporządkowanie i weryfikacja przyjmowanych założeń i norm funkcjonujących w bibliotece (związanych np. z atmosferą pracy, z przywództwem, wykorzystaniem czasu pracownika, wydajnością zespołu, sposobem oceny pracowników, zasad komunikacji wewnętrznej).
  - Podniesienie kultury organizacyjnej istotnej w odbiorze dla użytkowników biblioteki (np. elementy identyfikacji wizualnej, wystrój wnętrz; właściwe zachowania i rytuały).
  - Wykłady na temat kultury organizacyjnej i jej znaczenia w pracy Biblioteki dla wszystkich pracowników.   Click to listen highlighted text! PROGRAM DZIAŁANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. MELCHIORA WAŃKOWICZA w STALOWEJ WOLI Koncepcja funkcjonowania biblioteki - cele i wyznaczniki pracy dyrektora MBP Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli - nowoczesna, kreatywna, nakierowana na wyzwania przyszłości i sprawnie rozwijająca się instytucja. Miejsce bez barier, integrujące środowisko lokalne. Zawsze otwarta na potrzeby mieszkańców i  na współpracę z różnymi instytucjami. Ośrodek spotkań wielu środowisk, miejsce spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i dostarczania wiedzy, a zarazem strefa poszanowania tradycji i dbania o dziedzictwo kulturowe regionu. Biblioteka ma wspólnie tworzyć przestrzeń dla rozwoju kultury, służąc społeczności lokalnej swoimi zasobami, wiedzą i umiejętnościami. Wierna tejże misji i 80-letniej tradycji funkcjonowania, w obliczu rosnącej liczby zadań, bacznie obserwując zmieniająca się rzeczywistość i potrzeby odbiorców, Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, otwierając się stale na nowoczesność ma ambicję pozostać wiodąca placówka kultury w mieście i regionie.Do dokonania przemiany niezbędne staje się stałe dostosowywanie i doskonalenie metod oraz organizacji pracy filii i agend bibliotecznych, na każdym z odcinków ich funkcjonowania.Przyjęte poniżej, w programie działania, kierunki oparte są o zapisy aktualnej strategii MBP w Stalowej Woli; wynikają z planów rocznych biblioteki i przede wszystkim, ze stale rosnących i zmieniających się potrzeb mieszkańców Miasta i Powiatu Stalowej Woli.Biblioteka skupi się więc na rozwoju głównych kierunków swego działania: gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów, informacji, działalności promocyjnej, edukacyjnej i kulturotwórczej. KIERUNKI ROZWOJU MBP IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA W STALOWEJ WOLI POSZERZANIE OFERTY I WZROST JAKOŚCI USŁUG INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCHKierunki pracy:A. ZWIĘKSZAMY DOSTĘPNOŚĆ USŁUG -  Digitalizacja i udostępnienie on-line bibliografii zawartości czasopism lokalnych/ w ramach środków własnych/.-  Doskonalenie narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych. Dostępy do: czytelnia IBUK Libra, ACADAMICA, w.bibliotece.pl.-  Modernizacja dostępu do  Internetu - wykonanie sieci komputerowej LAN oraz Wi-Fi wraz z zasilaniem we wszystkich filiach Biblioteki.-  Podstawowe informacje w języku angielskim o Bibliotece na stronie www Biblioteki.-  Wprowadzenie usług z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.-  Wspieranie kształcenia na odległość, wykorzystanie platform e-learningowych.B. UCZĄCY SIĘ  W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM- Podnoszenie kompetencji informacyjnych poprzez szkolenia dotyczące wyszukiwania informacji w źródłach elektronicznych,  warsztaty bibliograficzne dla maturzystów/ w ramach środków własnych/.-  Ułatwienie studentom dostępu do zasobów elektronicznych bibliotek polskich - darmowe korzystanie z platform: IBUK-Libra, ACADEMICA, w.bibliotece.pl, dostępu do pełnotekstowych form  e-czasopism i e- booków.- Bezpłatne korzystanie przez dzieci z zasobów elektronicznych - wykupienie dostępu do platform szkoleniowych: Mega Matma, Fun English, itp..C. E-STALOWA BIBLIOTEKA-  Aktualizacja i dostosowanie do nowych wymagań strony www Biblioteki.-   Kontynuacja tworzenie katalogu on-line kolekcji bibliotecznych.-  Prowadzenie bazy regionalnej bibliografii zawartości czasopism lokalnych - Bibliografia województwa podkarpackiego - udostępnianej on-line.- Utworzenie lokalnego archiwum cyfrowego audio - mówione relacje, wspomnienia osób związanych z miastem i regionem.-  E-promocje - transmitowane w Internecie sprawozdania z imprez bibliotecznych, przeglądy nowości wydawniczych połączone z promocją książek, autorów, wydawnictw.D. TECHNOLOGIA WSPIERA USŁUGI STALOWEJ BIBLIOTEKI -  Przygotowanie założeń, zakup i instalacja oprogramowania dla niedowidzących /program grantowy Fundacji Kronenberga lub MKiDN/.- Przegląd i ewentualne uzupełnienie zasobów sprzętu komputerowego umożliwiającego korzystanie z e-zasobów/ program grantowy „Kraszewski. Komputery dla bibliotek/. -   Uzupełnienie zasobów sprzętu umożliwiającego digitalizację i cyfryzację zbiorów/ j.w./.-   Wyposażenie filii bibliotecznych w laptopy i mobilne tablice interaktywne/ jw.; MKiDN/.-  Przygotowanie założeń i rozwiązań dla usług bibliotecznych z wykorzystaniem technologii mobilnej.E. KOMPETENCJE INFORMACYJNE -  Wytypowanie grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem.-  Organizowanie szkoleń, kursów, podnoszenie kompetencji informacyjnych użytkowników (nt. obsługi komputera oraz skutecznego i efektywnego wyszukiwania informacji, ćwiczenia umiejętności oceny i selekcji informacji) - współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami różnego typu.-  Promocja oferty, np. warsztatów komputerowych dla seniorów, długotrwale bezrobotnych, dzieci z rodzin trudnych i innych potrzebujących/ w ramach środków własnych/.-  Warsztaty z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci dla dzieci i rodziców/ j.w./.F. FRONTEM DO UŻYTKOWNIKA -   Mobilna biblioteka - książki na telefon dla osób starszych i niepełnosprawnych.- Systematyczne badanie oferty Biblioteki, poziomu świadczonych usług i stopnia ich wykorzystania - ankiety, wywiady, obserwacja zachowań i potrzeb użytkowników. -  Analiza uwag zgłaszanych przez czytelników przez Internet.-  Porównanie badań wewnętrznych Biblioteki, z wynikami badań ogólnopolskich i tendencji światowych.-   Dostosowywanie oferty i usług do zmieniających się potrzeb użytkowników.-   Bieżące informacje na stronie www Biblioteki i portalach społecznościowych. NAWIĄZYWANIE WIELOSTRONNYCH RELACJI BIBLIOTEKI ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Kierunki pracy:A. KULTURALNA STALOWA BIBLIOTEKA-   Utworzenie miejskiej Karty do Kultury.-  Organizowanie wystaw, spotkań autorskich, promocji książek czy imprez okolicznościowych w oparciu o kalendarium rocznic, własne pomysły i programy ogólnopolskie. Wydawanie własnych publikacji/ w ramach środków własnych/.- Czytam przy kawie - stworzenie „kącika” bieżącej prasy na parterze gmachu BM wraz z możliwością  dostępu do napojów. Kąciki prasowe w filiach bibliotecznych.-  Przegląd i uzupełnienie posiadanego profesjonalnego sprzętu wystawienniczego/ programy grantowe MKiDN./.-   Konkursy plastyczne, literackie  i inne skierowane do wszystkich grup czytelniczych.- Warsztaty literackie i plastyczne przeznaczone dla różnych grup odbiorców, w tym warsztaty „rodzinne”.-  Edukacja regionalna uczniów stalowowolskich szkół.- Biblioteczne kresowe klimaty - różne formy spotkań z członkami stalowowolskiego koła Towarzystwa Miłośników Kresów.- Animacja czasu wolnego mieszkańców - spotkania różnych grup odbiorców - np. kobiet /wieczorki poezji/, seniorów/ odtwarzanie starych  płyt/ itp.-   Kontynuowanie regionalnej akcji „Stalowowolskie Dni Książki”.- Coroczne włączanie się do ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, „Tydzień Bibliotek”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” i innych.B. PRZYGARNIAMY WSZYSTKICH - Zorganizowanie spotkań dla pensjonariuszy DPS, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz czytelników niedowidzących.-   Współpraca z klubami i stowarzyszeniami emerytów i rencistów.-   Kluby dyskusyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. -   Warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży.-  Uaktywnienie wolontariatu, np. w zakresie digitalizacji, organizacji imprez bibliotecznych czy podnoszenia kompetencji informatycznych czytelników.-   Korzystanie w tym zakresie z programów ogólnopolskich.-  Zamieszczanie relacji i sprawozdań z imprez na ogólnopolskich internetowych portalach kulturalnych. C. PARTNER - STALOWA BIBLIOTEKA - Kontynuowanie dotychczasowej współpracy z instytucjami i organizacjami powiatu i województwa oraz podjęcie nowych kontaktów - stworzenie bazy potencjalnych partnerów.- Osadzanie w przestrzeni - włączanie do działania innych odbiorców np. organizacji społecznych i gospodarczych, np. instytucji samorządowych - wspólne projekty.-  Włączenie Biblioteki do nowych projektów, np. do strategii rozwoju kultury województwa podkarpackiego i promocji regionu.D. WSPIERAMY ŚRODOWISKO NAUKOWE -  Współpraca naukowo-dydaktyczna ze stalowowolskimi uczelniami w zakresie tworzenia programów zajęć dla studentów w zakresie książki, czytelnictwa, bibliotekarstwa - umowy o współpracy. -  Wspieranie realizacji programów nauczania poprzez udostępnianie kolekcji specjalistycznych.- Działalność dydaktyczna na rzecz studentów wyższych uczelni: organizowanie wykładów i ćwiczeń dla grup studentów. Udostępnianie wykładowcom i studentom pomieszczeń na realizację projektów dydaktycznych. -  Prowadzenie praktyk studenckich.-  Promocje książek naukowych i akademickich.-  Udostępnianie własnych baz danych studentom i ludziom nauki.E. BIBLIOTEKARZE RAZEM- Organizowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń zawodowych bibliotekarzy, np. konferencji dyrektorów bibliotek, przygotowywanych we współpracy z Zarządem Okręgu Podkarpackiego SBP.-   Współpraca z SBP i instytucjami edukacji bibliotekarskiej. Staże zawodowe.-   Współpraca z FRSI i Instytutem Książki przy realizacji programów PRB i Biblioteka+.-   Kursy przysposobienia zawodowego dla bibliotekarzy bibliotek gminnych.- Szkolenia i seminaria dla bibliotekarzy z powiatu, zarówno związane z tradycyjnie rozumianym warsztatem bibliotekarskim, jak i umiejętnościami interpersonalnymi, pozyskiwaniem grantów i organizowaniem działalności bibliotek tak, aby nie były one tylko miejscami wypożyczania książek ale nowoczesnymi ośrodkami wiedzy, kultury i informacji.-   Badanie potrzeb bibliotekarzy (przygotowywanie raportu).-  Przygotowanie programu działalności instrukcyjno-metodycznej dla bibliotekarzy Stalowej Woli i powiatu.F.TWORZENIE SPÓJNEGO SYSTEMU INFORMACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO- Integracja katalogów podkarpackich bibliotek publicznych przy zastosowaniu jednolitego/ kompatybilnego systemu obsługi bibliotek.-   Budowa wspólnego katalogu cyfrowego bibliotek publicznych znajdujących się na terenie.-   Digitalizacja najwartościowszych części zbiorów bibliotek powiatowych.- Budowa serwisów informacyjnych przeznaczonych dla różnych kategorii użytkowników (np. dla maturzystów, seniorów, samorządowców, itp.).-  Współpraca z bibliotekami naukowymi i uczelnianymi w zakresie organizowania konferencji, wystaw, spotkań itp.G. BIBLIOTEKA OBYWATELSKA-  Szkolenie wybranych pracowników Biblioteki nt. informacji publicznej (umowy o dostępie do informacji publicznej, BIP, e-government).-   Szkolenia z zakresu informacji publicznej i prawa dla użytkowników Biblioteki - współpraca z wykładowcami i studentami Wydziału Prawa KUL.-  Wytypowanie instytucji do współpracy oraz pozyskiwanie dokumentów.-  Sporządzenie wykazu informacji publicznej w Bibliotece. -  Stworzenie jednego adresowego wykazu BIP-ów różnych instytucji administracji samorządowej i rządowej działających na terenie miasta i powiatu.-  Rozszerzenie dostępu do baz danych własnych i zewnętrznych, do dokumentów pełnotekstowych z zakresu prawa, nauk społecznych i ekonomicznych (np. baza Sejmu, książek i komentarzy prawniczych, e-czasopism i in.).-   Informowanie o dostępie do usług publicznych on-line.-   Informowanie odbiorców o miejskich i ogólnopolskich akcjach społecznych.- Spotkania władz samorządowych z mieszkańcami na terenie Biblioteki (wspieranie uczestnictwa obywateli w nowych formach rządzenia, np. poprzez dyskusje, debaty). DBAŁOŚĆ O ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ Kierunki pracy:A. AKTUALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH-   Aktualizacja polityki gromadzenia zbiorów.-   Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na aktualizację zbiorów.-   Zakup baz danych zbiorów pełnotekstowych: e-czasopism, e-booków.-   Poszerzenie kolekcji audiobooków.B. PROFILAKTYKA W ZAKRESIE OCHRONY ZBIORÓW -   Określenie kryteriów wyboru cennych obiektów oraz sporządzenie wykazu obiektów poddanych profilaktyce (wydzielenie w magazynie miejsca na kolekcje, opakowania ochronne, odkwaszanie).-   Pozyskiwanie środków finansowych z projektów i grantów.-   Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie. Prowadzenie dokumentacji, rozliczanie projektów.C. WŁAŚCIWA KONSERWACJA NAJCENNIEJSZYCH OBIEKTÓW -   Sporządzenie wykazów obiektów do konserwacji.-   Sporządzenie wyceny tych obiektów.-   Przygotowanie obiektów do przekazania konserwatorowi (opisanie, przygotowanie do transportu).-   Określenie standardów przechowywania zbiorów po konserwacji.-   Pozyskiwanie środków finansowych z projektów i grantów.-   Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie. Prowadzenie dokumentacji, rozliczanie projektów.D. SKARBY STALOWEJ BIBLIOTEKI- Digitalizacja jako forma ochrony i udostępniania zbiorów-  Pozyskiwanie i digitalizacja dokumentów regionalnych.-  Tworzenie kolekcji regionalnych.-  Określenie kryteriów wyboru poszczególnych obiektów do digitalizacji.-  Opracowanie harmonogramu digitalizacji.-  Weryfikacja wykazów obiektów przeznaczonych do digitalizacji.-   Popularyzacja zdigitalizowanych zbiorów.E. STALOWOWOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA (SBC) -   Rozbudowa pracowni digitalizacji/granty MKiDN/.-   Utworzenie zespołu zajmującego się tworzeniem SBC - podział zadań.-   Szkolenie pracowników w zakresie digitalizacji zbiorów.-   Szkolenie pracowników w zakresie opracowania zdigitalizowanych zbiorów.-   Tworzenie i udostępnianie kopii (fotografie cyfrowe, skany) cennych zbiorów w celu ochrony oryginałów.-   Administrowanie platformą dLibra.-   Archiwizacja zasobów cyfrowych.-  Pozyskiwanie środków finansowych na digitalizację zbiorów; monitorowanie źródeł informacji o projektach, grantach itp.; przygotowywanie wniosków o dofinansowanie; prowadzenie dokumentacji; rozliczanie projektów. PERMANENTNE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADRY BIBLIOTEKI ORAZ STYMULOWANIE JEJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  Kierunki pracy:A. BIBLIOTEKA - ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ- Monitorowanie szkoleń, konferencji organizowanych dla pracowników wraz z systemem powiadamiania, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dotyczących pisania projektów.- Stworzenie polityki szkoleń oraz programu rozwoju zawodowego pracowników (udział kadry w szkoleniach, warsztatach, konferencjach).-  Motywowanie pracowników do podejmowania kształcenia na poziomie studiów wyższych, podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa i innych dziedzin ważnych z punktu widzenia funkcjonowania bibliotek.- Wymiana doświadczeń zdobytych podczas szkoleń i na konferencjach. Poszukiwanie najlepszych dla instytucji zastosowań i rozwiązań.- Organizowanie różnych form zdobywania wiedzy i umiejętności. WZMACNIANIE ATRAKCYJNOŚCI I PRESTIŻU BIBLIOTEKI (KREOWANIE WIZERUNKU) Kierunki pracy:A. STALOWOWOLSKA BIBLIOTEKA - MOJĄ BIBLIOTEKĄ- Wygospodarowanie przestrzeni na pracę grupową/nieformalne spotkania czytelników - czytelnie Filii Nr 1 i Nr 5.-  Modernizacja wyposażenia Filii Nr 1 i Nr 5/ w ramach środków własnych/.-  Modernizacja oświetlenia wypożyczalni Filii Nr 1.-  Usprawnienie osobom starszym i niepełnosprawnym oraz matkom z małymi dziećmi dostępu do placówek - wydzielenie parkingu w Filii Nr 3, zainstalowanie windy - Filia Nr 2, poręcz przy schodach dla osób niepełnosprawnych - Filia Nr 5/ granty MKiDN/.- Nowe formy informacji wizualnej w Bibliotece i filiach, m.in. prezentacje multimedialne, nowe tablice i tabliczki informacyjne, szyldy reklamowe, druki firmowe/ w ramach środków własnych/.-  Dbałość o przyjazny klimat i estetykę wnętrz  placówek.- Zakup ergonomicznych mebli do kącików czytelniczych i wypożyczalni dla dzieci w filiach bibliotecznych/ w ramach środków własnych/.B. BIBLIOTEKA - TO JEST TO! Biblioteka rozpoznawalna i pozytywnie kojarzona w środowisku lokalnym i ponadlokalnym-  Budowanie strategii promocji biblioteki.-  Zabieganie o promocję Biblioteki w prasie, radiu, TV, Internecie - bogactwa i różnorodności zbiorów, oferowanych usług i ich jakości (np. dogodnych godzin otwarcia Biblioteki).- Prowadzenie profilu Biblioteki w portalach społecznościowych - budowanie grona „przyjaciół Biblioteki”. -  Bieżący kontakt z czytelnikami za pośrednictwem portali społecznościowych.-  Opracowanie materiałów promocyjnych, w tym profesjonalnej prezentacji i filmu.-  Organizowanie różnych spotkań promocyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. -  Przygotowywanie ciekawych imprez bibliotecznych, wystaw, pokazów.-  Prowadzenie lokalnych i ponadlokalnych konkursów (np. konkursu reportażu).C. ZNACZENIE WIZERUNKU DLA FUNKCJONOWANIA I POSTRZEGANIA BIBLIOTEKI W OBECNYCH CZASACH. Budowanie marki Biblioteki.- Budowanie tożsamości marki poprzez relację z różnymi podmiotami: aktualnymi i potencjalnymi czytelnikami, mediami, samorządem lokalnym oraz sponsorami. - Kształtowanie wizerunku poprzez poszerzenie ofert edukacyjnych biblioteki, działalność kulturalną, współpracę z grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi.- Innowacyjne metody pracy z czytelnikami, które mają wpływ na postrzeganie placówek bibliotecznych. - Budowa wizerunku poprzez wykorzystanie nowych technologii i Internetu czy poprzez nowe narzędzia, takie jak: e-learning, blogi, promocję na portalu społecznościowym: Facebook oraz repozytoria cyfrowe. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEKI. MODERNIZACJA STRUKTURY I KULTURY ORGANIZACYJNEJ.Kierunki pracy:A. FUNKCJONALNE OTOCZENIE. Modernizacja przestrzeni bibliotecznej- Pozyskanie dodatkowej powierzchni lokalowej dla Filii Nr 5.- Reorganizacja zagospodarowania wnętrz w Filii Nr 1, Nr 3, Nr 5 - wygospodarowanie  pomieszczeń socjalnych dla pracowników.-  Modernizacja oświetlenia w wypożyczalni Filii Nr 1.B. ZMIANY NA LEPSZE. Dostosowanie struktury organizacyjnej do zachodzących zmian- Zapewnienie  właściwej organizacji pracy i zarządzania placówką.-  Przygotowanie zasad i sposobu naboru nowej kadry bibliotecznej.- Rozważenie i przygotowanie projektów zmian w bibliotece, np. reorganizacja i usprawnienie prac działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Działu Promocji.- Weryfikowanie wcześniej podjętych decyzji dotyczących struktury organizacyjnej Biblioteki w celu najsprawniejszej realizacji przyjętej strategii działania.-  Przygotowanie w uzgodnieniu z Organizatorem nowego schematu i struktury organizacyjnej Biblioteki.C. KULTURA WPŁYWA NA WSZYSTKO. Poprawa kultury organizacyjnej- Przestrzeganie norm etycznych i okazywanie sprzeciwu wobec dostrzegalnych zjawisk ich naruszania. -  Uporządkowanie i weryfikacja przyjmowanych założeń i norm funkcjonujących w bibliotece (związanych np. z atmosferą pracy, z przywództwem, wykorzystaniem czasu pracownika, wydajnością zespołu, sposobem oceny pracowników, zasad komunikacji wewnętrznej).- Podniesienie kultury organizacyjnej istotnej w odbiorze dla użytkowników biblioteki (np. elementy identyfikacji wizualnej, wystrój wnętrz; właściwe zachowania i rytuały).- Wykłady na temat kultury organizacyjnej i jej znaczenia w pracy Biblioteki dla wszystkich pracowników. Powered By GSpeech

Aplikacja Sowa MOBI

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech