Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna czynna - pon. 10:00 do 17:00, wt.-pt. 09:00 do 17:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 1 - pon. 10:00 do 17:00, wt.-pt. 09:00 do 17:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 2 - pon. 10:00 do 17:00, wt.-pt. 09:00 do 17:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 3 - pon. 10:00 do 17:00, wt.-pt. 09:00 do 17:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 5 - pon. 10:00 do 17:00, wt.-pt. 09:00 do 17:00, sob. 9:00 do 14:00

PROGRAM DZIAŁANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. M. WAŃKOWICZA

W STALOWEJ WOLI

Koncepcja funkcjonowania biblioteki - cele pracy dyrektora MBP

WSTĘP

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli to instytucja kultury, której tradycje upowszechniania czytelnictwa, dostępu do informacji i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym sięgają roku 1938. Stalowowolska biblioteka umiejętnie łączy przeszłość z teraźniejszością otwierając się jednocześnie na nowe perspektywy rozwoju i możliwości technologiczne. Głównym wyznacznikiem działań MBP jest sprostanie oczekiwaniom użytkowników w zakresie dostępu do nowości wydawniczych w postaci książek i audiobooków, interesujących czasopism, bibliotecznych zasobów cyfrowych oraz elektronicznej bazy ebooków i audiobooków. Ważnym aspektem funkcjonowania biblioteki jest duża i zróżnicowana oferta wydarzeń kulturalnych proponowanych czytelnikom oraz współpraca z innymi instytucjami, organizacjami z regionu i kraju. Potencjał tkwiący w bogatych zbiorach bibliotecznych, dobrej kadrze, jakości i różnorodności usług, wypracowanych metodach współpracy z wieloma instytucjami oraz społeczności, którą tworzą użytkownicy biblioteki, jest punktem wyjścia do dalszego i nowoczesnego rozwoju MBP.

Poniższe wyzwania w programie działania, zostały opracowane na podstawie strategii MBP w Stalowej Woli oraz planów, sprawozdań, analiz rocznych instytucji i przede wszystkim dynamicznych zmian w potrzebach użytkowników biblioteki.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I KIERUNKI ROZWOJU MBP W STALOWEJ WOLI

 1. Zwiększanie poziomu czytelnictwa
  1. Systematyczne wzbogacanie zbiorów biblioteki, zgodne z panującymi trendami na rynku nowości wydawniczych i odpowiadającym potrzebom czytelników.
  2. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu.
  3. Zwiększenie możliwości korzystania z cyfrowej wypożyczalni ebooków i audiobooków, zyskującej na znaczeniu wśród użytkowników MBP/kody dostępu do platformy Legimi/. Atrakcyjność usługi polega na możliwości słuchania i czytania na różnych nośnikach: smartfon, tablet, komputer lub czytnik.
  4. Rozwój nowoczesnych funkcji, zapewniających szybkie i wygodne wypożyczanie zbiorów bibliotecznych przez katalog online /m.in. zdalne zamawianie, rezerwowanie i prolongowanie książek, stosowanie urządzeń elektronicznych do wypożyczeń, zachęcanie do korzystania z funkcji „zaproponuj książkę”, formularza „zapytaj bibliotekarza”/ oraz kontrolowanie stanu konta czytelnika za pomocą urządzeń mobilnych/Sowa Mobi/.
  5. Organizacja wydarzeń kulturalno – edukacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz korzystanie z narzędzi internetowych służących do stworzenia atrakcyjnych form,  promujących dobrą literaturę i usługi MBP.
  6. Rozszerzenie współpracy z innymi instytucjami, placówkami oświatowymi oraz podmiotami, które mają na celu popularyzację książki i innych zasobów bibliotecznych.
  7. Stworzenie mobilnej biblioteki dla osób niepełnosprawnych i seniorów /książka na telefon/.
  8. Organizacja lekcji bibliotecznych przygotowujących dzieci do korzystania z biblioteki, przejścia procedury zapisu, poradzenia sobie z wyborem literatury, co zmniejsza dystans między młodymi użytkownikami a bibliotekarzami i instytucją.
  9. Wspomaganie kształcenia językowego poprzez gromadzenie, udostępnianie i promowanie księgozbioru obcojęzycznego.
 2. Pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych na działalność biblioteki
  1. Pozyskiwanie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1. 1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
  2. Uczestnictwo w programach dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla Książki, Promocja czytelnictwa - promujące działania literackie, animacyjne, kulturalne dla wszystkich grup wiekowych odbiorców.
  3. Pozyskiwanie środków finansowych z Narodowego Centrum Kultury w programach dotacyjnych: Ojczysty – dodaj do ulubionych - działania popularyzujące polszczyznę; Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja - rozwijanie lokalnych partnerstw, wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek; aktywizacja społeczności lokalnych.
  4. Pozyskanie środków finansowych w programie Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra - odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspieranie inicjatywy angażujących społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.
  5. Uczestnictwo w programie dotacyjnym Biura Niepodległa - wspieranie działań o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniających wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.
  6. Pozyskanie środków finansowych w konkursach grantowych innych instytucji, fundacji na działalność kulturalną, edukacyjną biblioteki.
 3. Dostosowanie oferty biblioteki do potrzeb użytkowników, w tym użytkowników o specjalnych potrzebach
  1. Prowadzenie działalności kulturalnej dla różnych grup wiekowych użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
  2. Wzbogacanie i udoskonalanie oferty bibliotecznej o usługi mobilne, które pozostają w kręgu zainteresowań młodych użytkowników.
  3. Rozbudowanie oferty biblioterapeutycznej /książki, zajęcia, warsztaty/ skierowanej dla dzieci w wieku szkolnym, mające na celu kształtowanie właściwych postaw, pracy nad sobą, samoakceptacji, przedstawienie trudnych sytuacji i reakcji na nie, wpływającej pozytywnie na emocjonalne stany – współpraca z miejskimi placówkami oświatowymi /szkoły podstawowe, przedszkola, świetlice wsparcia dziennego/.
  4. Zwiększenie i uatrakcyjnienie inicjatyw na rzecz seniorów, czego efektem może być przyciągnięcie do biblioteki osób, które nie są jej użytkownikami. Utrzymanie na zadowalającym poziomie dotychczasową współpracę z miejskimi i powiatowymi instytucjami zajmującymi się stałą i dzienną opieką nad osobami starszymi /DPS, DDS+, Domy Samopomocy/. Podejmowanie nowych dróg szeroko rozumianej współpracy z miejskimi instytucjami zrzeszającymi seniorów  /CAS, Kluby Seniora, Kluby Parafialne/.
  5. Dostosowanie oferty bibliotecznej do uczniów placówki oświatowej o specjalnym profilu nauczania, z którą MBP prężnie współpracuje. Opracowanie programu dla dzieci, młodzieży i dorosłych uwzględniającego różny stopień i rodzaj zaburzeń oraz niepełnosprawności.
  6. Przeprowadzenie badania satysfakcji użytkowników biblioteki, która uwypukli ich oczekiwania odnoszące się do pożądanych zasobów i usług bibliotecznych oraz oferty z której będą chcieli skorzystać.
 4. Promocja czytelnictwa i biblioteki. Wizerunek
  1. Podejmowanie działań mających na celu utrzymanie i rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej poprzez:
   • Organizację spotkań autorskich dla różnych grup wiekowych czytelników, promujących wszystkie dostępne w bibliotece gatunki literackie /współpraca z agencjami autorskimi, wydawnictwami/ oraz twórczość regionalną /współpraca ze Stowarzyszeniem Literackim Witryna, Związkiem Literatów Polskich - Oddział w Rzeszowie/.
   • Przeprowadzanie konkursów literackich, plastycznych i innych o zasięgu miejskim, powiatowym, ogólnopolskim angażujących czytelniczo dzieci, młodzież i dorosłych /m. in. współpraca z Fundacją Wspierania Kultury Amadeusz/.
   • Organizację warsztatów, zajęć, wystaw, w tym o charakterze międzypokoleniowym i integracyjnym.
   • Zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży /ferie, wakacje/.
   • Udział w akcjach, kampaniach ogólnopolskich /Tydzień Bibliotek, Dzień Bezpiecznego Internetu, Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, Boom na komiksy i gry planszowe, Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady M. Musierowicz, Odjazdowy Bibliotekarz, Jak nie czytam, jak czytam, Mała książka – wielki człowiek/.
   • Przeprowadzenie autorskiej akcji regionalnej Stalowowolskie Dni Książki, promującej zasoby biblioteczne /książki, audiobooki, gry planszowe, czasopisma/ oraz oferującej szereg atrakcyjnych wydarzeń dla mieszkańców miasta i powiatu.
   • Organizacja zajęć, wydarzeń o tematyce regionalnej i z zakresu lokalnego dziedzictwa kulturowego, które budują tożsamość Stalowej Woli.
   • Przygotowanie opracowań z edukacji ekologicznej skierowanych do dzieci i młodzieży oraz wdrożenie ich na stałe do oferty biblioteki.
   • Kontynuowanie działalności Dyskusyjnych Klubów Książki dla Dzieci i Dorosłych, Bibliotecznej Akademii Sztuki dla Dzieci, Klubu Podróżnika. Wdrożenie nowych form organizowanych cyklicznie: Klub Regionalisty, Klub Czytających Rodzin, Biblioteczny Klub Ekologiczny.
   • Opracowywanie nowych, kreatywnych i z zastosowaniem nowoczesnych technologii, form edukacyjno – animacyjnych podnoszących jakość usług MBP.
   • Promowanie polskiej kultury i języka wśród cudzoziemców mieszkających w Stalowej Woli.
  2. Budowanie wizerunku biblioteki i jego znaczenie
   • Innowacyjne metody pracy z czytelnikami, mające wpływ na postrzeganie placówek bibliotecznych.
   • Rozszerzanie i udoskonalanie oferty bibliotecznej dzięki współpracy i partnerstwom z innymi instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi.
   • Dbałość o postrzeganie biblioteki jako miejsca otwartego dla każdego, przyjaznego.
   • Systematyczna i budująca zaufanie współpraca z samorządem lokalnym, mediami w regionie, darczyńcami i sponsorami.
   • Promocja oferty, działań i zasobów biblioteki za pośrednictwem ogólnopolskich czasopism, portali branżowych.
   • Unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych standardów, strony internetowej biblioteki, z zachowaniem dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.
   • Podnoszenie jakości bezpośredniej obsługi użytkowników, mającej wpływ na postrzeganie placówek biblioteki oraz kompetencji bibliotekarzy.
   • Współpraca ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, rozwijanie Koła SBP działającego przy MBP w Stalowej Woli, udział w konkursach ogólnopolskich organizowanych przez stowarzyszenie.
 5. Poprawa infrastruktury i doposażenie placówek bibliotecznych
  1. Zapewnienie pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do wszystkich placówek MBP na terenie miasta. Podjęcie prób likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością w Filii nr 2, 5.
  2. Doposażenie Biblioteki Głównej w dywan interaktywny, który podniesie atrakcyjność Kącika Malucha. Zainstalowanie tablic interaktywnych w Filii nr 1, 2, 3, niezbędnych do przeprowadzania kreatywnych zajęć bibliotecznych.
  3. Zagospodarowanie nowym i utrzymanie dotychczasowego wyposażenia dziedzińca wewnętrznego Biblioteki Głównej /meble ogrodowe, roślinność/, dzięki czemu patio będzie przyjaznym miejscem wypoczynku, strefą gier i zabaw dla całych rodzin.
  4. Przearanżowanie dotychczasowych pomieszczeń placówek bibliotecznych, w celu stworzenia nowych przestrzeni do działań edukacyjno-kulturalnych.
  5. Pozyskanie interdyscyplinarnych robotów Photon, do przeprowadzania cyklicznych warsztatów z programowania i robotyki, adresowanych do dzieci i młodzieży.
  6. Wdrożenie rozwiązań ułatwiających użytkownikom szybki, bezkontaktowy i samodzielny zwrot książek, audiobooków, poprzez pozyskanie i zainstalowanie wrzutni książek. Urządzenie umożliwia oddawanie książek przez całą dobę, dzięki czemu przyspiesza proces: oddawanie – wypożyczanie. Czytelnicy korzystając z samoobsługowej wrzutni mogą oddać zbiory biblioteczne, podczas gdy biblioteka jest nieczynna.
  7. Doposażenie pracowni digitalizacji w aparat cyfrowy, niezbędny do prawidłowego jej funkcjonowania i stanowiący o bieżącym udostępnianiu zeskanowanych obiektów /Tygodnik Nadwiślański, Sztafeta, inne materiały/ w Stalowowolskiej Bibliotece Cyfrowej.
 6. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
  1. Rozbudowywanie Stalowowolskiej Bibliografii Regionalnej. MBP w Stalowej Woli od 2008 roku współtworzy System Bibliografii Regionalnej woj. podkarpackiego. Dla potrzeb czytelników udostępniony został Katalog Regionalny online, zawierający wszystkie opisy dotyczące całego województwa podkarpackiego.
  2. Wdrożenie nowych rozwiązań usprawniających prawidłowe i efektywne opracowywanie zbiorów bibliotecznych w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
  3. Gromadzenie, opracowywanie i uruchomienie udostępniania Dokumentów Życia Społecznego tj. materiałów ulotnych, okolicznościowych, broszur związanych tematycznie z Stalową Wolą, będących bogatym zasobem informacyjnym o wydarzeniach w regionie.
  4. Udzielanie wyczerpujących informacji bibliotecznych, tworzenie zestawień bibliograficznych do zagadnień zgłaszanych przez Czytelników. Stały monitoring katalogu online biblioteki.
  5. Działalność instrukcyjno – metodyczna. Utrzymywanie i rozwijanie współpracy na różnych polach, z gminnymi bibliotekami w powiecie stalowowolskim, miejskimi w regionie i województwie.
  6. Przygotowywanie programów, planów, analiz, statystyk na potrzeby sprawozdawczości, jak również w celach weryfikacyjnych, porównawczych w funkcjonowaniu wewnętrznym.
 7. Weryfikacja sytuacji kadrowej, szkoleniowej. Wolontariat
  1. Przeanalizowanie schematu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rozważenie i przygotowanie projektów zmian w bibliotece np. reorganizacja pracy Działu Promocji i Nowych Technik Bibliotecznych oraz Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
  2. Uzgodnienie z Organizatorem nowego schematu i struktury organizacyjnej MBP.
  3. Budowanie zespołu pracowników nastawionych na cele dla jakich biblioteka została powołana i funkcjonuje. Opracowanie wytycznych i zasad naboru kadry bibliotecznej.
  4. Weryfikacja systemu motywowania pracowników, nagradzania zaangażowania bibliotekarzy i powierzania kierowniczych ról w bibliotece.
  5. Opracowanie programu szkoleniowego dla bibliotekarzy w związku z zamierzonym rozszerzeniem usług bibliotecznych. Analizowanie zaangażowania i wykorzystywania nabytych umiejętności i wiedzy w trakcie szkoleń. Dokształcanie zawodowe poprzez udział w ogólnopolskich konferencjach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych. Współpraca z bibliotekami partnerskimi.
  6. Poprawa kultury organizacyjnej w bibliotece. Przestrzeganie norm etycznych wśród pracowników i brak tolerancji na ich naruszanie. Uporządkowanie założeń związanych z atmosferą pracy, przywództwem, sposobem oceny pracowników, zasad komunikacji wewnętrznej, wydajnością zespołu. Podniesienie kultury organizacyjnej istotnej w odbiorze dla użytkowników biblioteki, m. in. właściwe zachowania, ubiór w pracy, organizacja stanowiska pracy widocznego dla użytkownika.
  7. Przygotowanie planu uruchomienia wolontariatu w bibliotece, który daje możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty, szansę na współtworzenie i wypełnienie misji jaką ma nasza placówka w zamian za możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, poznania specyfiki pracy w bibliotece, wykazania się, spełniania własnych pasji, podzielenia się swoimi umiejętnościami, zdolnościami i zainteresowaniami.

Podsumowanie

Rola biblioteki nieustannie się zmienia. Zmieniają się również zasady jej funkcjonowania i sposoby dotarcia do czytelnika. Ewoluują także potrzeby samych użytkowników. Należy pamiętać, że program działania dla biblioteki musi być elastyczny i na bieżąco dostosowywany do oczekiwań odbiorców.

  Click to listen highlighted text! PROGRAM DZIAŁANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. M. WAŃKOWICZA W STALOWEJ WOLI Koncepcja funkcjonowania biblioteki - cele pracy dyrektora MBP WSTĘP Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli to instytucja kultury, której tradycje upowszechniania czytelnictwa, dostępu do informacji i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym sięgają roku 1938. Stalowowolska biblioteka umiejętnie łączy przeszłość z teraźniejszością otwierając się jednocześnie na nowe perspektywy rozwoju i możliwości technologiczne. Głównym wyznacznikiem działań MBP jest sprostanie oczekiwaniom użytkowników w zakresie dostępu do nowości wydawniczych w postaci książek i audiobooków, interesujących czasopism, bibliotecznych zasobów cyfrowych oraz elektronicznej bazy ebooków i audiobooków. Ważnym aspektem funkcjonowania biblioteki jest duża i zróżnicowana oferta wydarzeń kulturalnych proponowanych czytelnikom oraz współpraca z innymi instytucjami, organizacjami z regionu i kraju. Potencjał tkwiący w bogatych zbiorach bibliotecznych, dobrej kadrze, jakości i różnorodności usług, wypracowanych metodach współpracy z wieloma instytucjami oraz społeczności, którą tworzą użytkownicy biblioteki, jest punktem wyjścia do dalszego i nowoczesnego rozwoju MBP. Poniższe wyzwania w programie działania, zostały opracowane na podstawie strategii MBP w Stalowej Woli oraz planów, sprawozdań, analiz rocznych instytucji i przede wszystkim dynamicznych zmian w potrzebach użytkowników biblioteki. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I KIERUNKI ROZWOJU MBP W STALOWEJ WOLI Zwiększanie poziomu czytelnictwa Systematyczne wzbogacanie zbiorów biblioteki, zgodne z panującymi trendami na rynku nowości wydawniczych i odpowiadającym potrzebom czytelników. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu. Zwiększenie możliwości korzystania z cyfrowej wypożyczalni ebooków i audiobooków, zyskującej na znaczeniu wśród użytkowników MBP/kody dostępu do platformy Legimi/. Atrakcyjność usługi polega na możliwości słuchania i czytania na różnych nośnikach: smartfon, tablet, komputer lub czytnik. Rozwój nowoczesnych funkcji, zapewniających szybkie i wygodne wypożyczanie zbiorów bibliotecznych przez katalog online /m.in. zdalne zamawianie, rezerwowanie i prolongowanie książek, stosowanie urządzeń elektronicznych do wypożyczeń, zachęcanie do korzystania z funkcji „zaproponuj książkę”, formularza „zapytaj bibliotekarza”/ oraz kontrolowanie stanu konta czytelnika za pomocą urządzeń mobilnych/Sowa Mobi/. Organizacja wydarzeń kulturalno – edukacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz korzystanie z narzędzi internetowych służących do stworzenia atrakcyjnych form,  promujących dobrą literaturę i usługi MBP. Rozszerzenie współpracy z innymi instytucjami, placówkami oświatowymi oraz podmiotami, które mają na celu popularyzację książki i innych zasobów bibliotecznych. Stworzenie mobilnej biblioteki dla osób niepełnosprawnych i seniorów /książka na telefon/. Organizacja lekcji bibliotecznych przygotowujących dzieci do korzystania z biblioteki, przejścia procedury zapisu, poradzenia sobie z wyborem literatury, co zmniejsza dystans między młodymi użytkownikami a bibliotekarzami i instytucją. Wspomaganie kształcenia językowego poprzez gromadzenie, udostępnianie i promowanie księgozbioru obcojęzycznego. Pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych na działalność biblioteki Pozyskiwanie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1. 1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Uczestnictwo w programach dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla Książki, Promocja czytelnictwa - promujące działania literackie, animacyjne, kulturalne dla wszystkich grup wiekowych odbiorców. Pozyskiwanie środków finansowych z Narodowego Centrum Kultury w programach dotacyjnych: Ojczysty – dodaj do ulubionych - działania popularyzujące polszczyznę; Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja - rozwijanie lokalnych partnerstw, wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek; aktywizacja społeczności lokalnych. Pozyskanie środków finansowych w programie Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra - odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspieranie inicjatywy angażujących społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Uczestnictwo w programie dotacyjnym Biura Niepodległa - wspieranie działań o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniających wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową. Pozyskanie środków finansowych w konkursach grantowych innych instytucji, fundacji na działalność kulturalną, edukacyjną biblioteki. Dostosowanie oferty biblioteki do potrzeb użytkowników, w tym użytkowników o specjalnych potrzebach Prowadzenie działalności kulturalnej dla różnych grup wiekowych użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Wzbogacanie i udoskonalanie oferty bibliotecznej o usługi mobilne, które pozostają w kręgu zainteresowań młodych użytkowników. Rozbudowanie oferty biblioterapeutycznej /książki, zajęcia, warsztaty/ skierowanej dla dzieci w wieku szkolnym, mające na celu kształtowanie właściwych postaw, pracy nad sobą, samoakceptacji, przedstawienie trudnych sytuacji i reakcji na nie, wpływającej pozytywnie na emocjonalne stany – współpraca z miejskimi placówkami oświatowymi /szkoły podstawowe, przedszkola, świetlice wsparcia dziennego/. Zwiększenie i uatrakcyjnienie inicjatyw na rzecz seniorów, czego efektem może być przyciągnięcie do biblioteki osób, które nie są jej użytkownikami. Utrzymanie na zadowalającym poziomie dotychczasową współpracę z miejskimi i powiatowymi instytucjami zajmującymi się stałą i dzienną opieką nad osobami starszymi /DPS, DDS+, Domy Samopomocy/. Podejmowanie nowych dróg szeroko rozumianej współpracy z miejskimi instytucjami zrzeszającymi seniorów  /CAS, Kluby Seniora, Kluby Parafialne/. Dostosowanie oferty bibliotecznej do uczniów placówki oświatowej o specjalnym profilu nauczania, z którą MBP prężnie współpracuje. Opracowanie programu dla dzieci, młodzieży i dorosłych uwzględniającego różny stopień i rodzaj zaburzeń oraz niepełnosprawności. Przeprowadzenie badania satysfakcji użytkowników biblioteki, która uwypukli ich oczekiwania odnoszące się do pożądanych zasobów i usług bibliotecznych oraz oferty z której będą chcieli skorzystać. Promocja czytelnictwa i biblioteki. Wizerunek Podejmowanie działań mających na celu utrzymanie i rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej poprzez: Organizację spotkań autorskich dla różnych grup wiekowych czytelników, promujących wszystkie dostępne w bibliotece gatunki literackie /współpraca z agencjami autorskimi, wydawnictwami/ oraz twórczość regionalną /współpraca ze Stowarzyszeniem Literackim Witryna, Związkiem Literatów Polskich - Oddział w Rzeszowie/. Przeprowadzanie konkursów literackich, plastycznych i innych o zasięgu miejskim, powiatowym, ogólnopolskim angażujących czytelniczo dzieci, młodzież i dorosłych /m. in. współpraca z Fundacją Wspierania Kultury Amadeusz/. Organizację warsztatów, zajęć, wystaw, w tym o charakterze międzypokoleniowym i integracyjnym. Zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży /ferie, wakacje/. Udział w akcjach, kampaniach ogólnopolskich /Tydzień Bibliotek, Dzień Bezpiecznego Internetu, Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, Boom na komiksy i gry planszowe, Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady M. Musierowicz, Odjazdowy Bibliotekarz, Jak nie czytam, jak czytam, Mała książka – wielki człowiek/. Przeprowadzenie autorskiej akcji regionalnej Stalowowolskie Dni Książki, promującej zasoby biblioteczne /książki, audiobooki, gry planszowe, czasopisma/ oraz oferującej szereg atrakcyjnych wydarzeń dla mieszkańców miasta i powiatu. Organizacja zajęć, wydarzeń o tematyce regionalnej i z zakresu lokalnego dziedzictwa kulturowego, które budują tożsamość Stalowej Woli. Przygotowanie opracowań z edukacji ekologicznej skierowanych do dzieci i młodzieży oraz wdrożenie ich na stałe do oferty biblioteki. Kontynuowanie działalności Dyskusyjnych Klubów Książki dla Dzieci i Dorosłych, Bibliotecznej Akademii Sztuki dla Dzieci, Klubu Podróżnika. Wdrożenie nowych form organizowanych cyklicznie: Klub Regionalisty, Klub Czytających Rodzin, Biblioteczny Klub Ekologiczny. Opracowywanie nowych, kreatywnych i z zastosowaniem nowoczesnych technologii, form edukacyjno – animacyjnych podnoszących jakość usług MBP. Promowanie polskiej kultury i języka wśród cudzoziemców mieszkających w Stalowej Woli. Budowanie wizerunku biblioteki i jego znaczenie Innowacyjne metody pracy z czytelnikami, mające wpływ na postrzeganie placówek bibliotecznych. Rozszerzanie i udoskonalanie oferty bibliotecznej dzięki współpracy i partnerstwom z innymi instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi. Dbałość o postrzeganie biblioteki jako miejsca otwartego dla każdego, przyjaznego. Systematyczna i budująca zaufanie współpraca z samorządem lokalnym, mediami w regionie, darczyńcami i sponsorami. Promocja oferty, działań i zasobów biblioteki za pośrednictwem ogólnopolskich czasopism, portali branżowych. Unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych standardów, strony internetowej biblioteki, z zachowaniem dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Podnoszenie jakości bezpośredniej obsługi użytkowników, mającej wpływ na postrzeganie placówek biblioteki oraz kompetencji bibliotekarzy. Współpraca ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, rozwijanie Koła SBP działającego przy MBP w Stalowej Woli, udział w konkursach ogólnopolskich organizowanych przez stowarzyszenie. Poprawa infrastruktury i doposażenie placówek bibliotecznych Zapewnienie pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do wszystkich placówek MBP na terenie miasta. Podjęcie prób likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością w Filii nr 2, 5. Doposażenie Biblioteki Głównej w dywan interaktywny, który podniesie atrakcyjność Kącika Malucha. Zainstalowanie tablic interaktywnych w Filii nr 1, 2, 3, niezbędnych do przeprowadzania kreatywnych zajęć bibliotecznych. Zagospodarowanie nowym i utrzymanie dotychczasowego wyposażenia dziedzińca wewnętrznego Biblioteki Głównej /meble ogrodowe, roślinność/, dzięki czemu patio będzie przyjaznym miejscem wypoczynku, strefą gier i zabaw dla całych rodzin. Przearanżowanie dotychczasowych pomieszczeń placówek bibliotecznych, w celu stworzenia nowych przestrzeni do działań edukacyjno-kulturalnych. Pozyskanie interdyscyplinarnych robotów Photon, do przeprowadzania cyklicznych warsztatów z programowania i robotyki, adresowanych do dzieci i młodzieży. Wdrożenie rozwiązań ułatwiających użytkownikom szybki, bezkontaktowy i samodzielny zwrot książek, audiobooków, poprzez pozyskanie i zainstalowanie wrzutni książek. Urządzenie umożliwia oddawanie książek przez całą dobę, dzięki czemu przyspiesza proces: oddawanie – wypożyczanie. Czytelnicy korzystając z samoobsługowej wrzutni mogą oddać zbiory biblioteczne, podczas gdy biblioteka jest nieczynna. Doposażenie pracowni digitalizacji w aparat cyfrowy, niezbędny do prawidłowego jej funkcjonowania i stanowiący o bieżącym udostępnianiu zeskanowanych obiektów /Tygodnik Nadwiślański, Sztafeta, inne materiały/ w Stalowowolskiej Bibliotece Cyfrowej. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej Rozbudowywanie Stalowowolskiej Bibliografii Regionalnej. MBP w Stalowej Woli od 2008 roku współtworzy System Bibliografii Regionalnej woj. podkarpackiego. Dla potrzeb czytelników udostępniony został Katalog Regionalny online, zawierający wszystkie opisy dotyczące całego województwa podkarpackiego. Wdrożenie nowych rozwiązań usprawniających prawidłowe i efektywne opracowywanie zbiorów bibliotecznych w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Gromadzenie, opracowywanie i uruchomienie udostępniania Dokumentów Życia Społecznego tj. materiałów ulotnych, okolicznościowych, broszur związanych tematycznie z Stalową Wolą, będących bogatym zasobem informacyjnym o wydarzeniach w regionie. Udzielanie wyczerpujących informacji bibliotecznych, tworzenie zestawień bibliograficznych do zagadnień zgłaszanych przez Czytelników. Stały monitoring katalogu online biblioteki. Działalność instrukcyjno – metodyczna. Utrzymywanie i rozwijanie współpracy na różnych polach, z gminnymi bibliotekami w powiecie stalowowolskim, miejskimi w regionie i województwie. Przygotowywanie programów, planów, analiz, statystyk na potrzeby sprawozdawczości, jak również w celach weryfikacyjnych, porównawczych w funkcjonowaniu wewnętrznym. Weryfikacja sytuacji kadrowej, szkoleniowej. Wolontariat Przeanalizowanie schematu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rozważenie i przygotowanie projektów zmian w bibliotece np. reorganizacja pracy Działu Promocji i Nowych Technik Bibliotecznych oraz Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Uzgodnienie z Organizatorem nowego schematu i struktury organizacyjnej MBP. Budowanie zespołu pracowników nastawionych na cele dla jakich biblioteka została powołana i funkcjonuje. Opracowanie wytycznych i zasad naboru kadry bibliotecznej. Weryfikacja systemu motywowania pracowników, nagradzania zaangażowania bibliotekarzy i powierzania kierowniczych ról w bibliotece. Opracowanie programu szkoleniowego dla bibliotekarzy w związku z zamierzonym rozszerzeniem usług bibliotecznych. Analizowanie zaangażowania i wykorzystywania nabytych umiejętności i wiedzy w trakcie szkoleń. Dokształcanie zawodowe poprzez udział w ogólnopolskich konferencjach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych. Współpraca z bibliotekami partnerskimi. Poprawa kultury organizacyjnej w bibliotece. Przestrzeganie norm etycznych wśród pracowników i brak tolerancji na ich naruszanie. Uporządkowanie założeń związanych z atmosferą pracy, przywództwem, sposobem oceny pracowników, zasad komunikacji wewnętrznej, wydajnością zespołu. Podniesienie kultury organizacyjnej istotnej w odbiorze dla użytkowników biblioteki, m. in. właściwe zachowania, ubiór w pracy, organizacja stanowiska pracy widocznego dla użytkownika. Przygotowanie planu uruchomienia wolontariatu w bibliotece, który daje możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty, szansę na współtworzenie i wypełnienie misji jaką ma nasza placówka w zamian za możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, poznania specyfiki pracy w bibliotece, wykazania się, spełniania własnych pasji, podzielenia się swoimi umiejętnościami, zdolnościami i zainteresowaniami. Podsumowanie Rola biblioteki nieustannie się zmienia. Zmieniają się również zasady jej funkcjonowania i sposoby dotarcia do czytelnika. Ewoluują także potrzeby samych użytkowników. Należy pamiętać, że program działania dla biblioteki musi być elastyczny i na bieżąco dostosowywany do oczekiwań odbiorców. Powered By GSpeech

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza jest najstarszą i najbardziej dostępną placówką kulturalną w Stalowej Woli. Powołana do życia w 1938 roku, wielokrotnie przekształcana, funkcjonuje dzisiaj w schemacie: Biblioteka Główna, w skład której wchodzą: Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Multiteka i Wypożyczalnia Książki Mówionej oraz cztery filie biblioteczne, usytuowane na terenie miejskich osiedli. W 1988 roku placówce nadano imię piewcy COP-u. Od roku 2000 Biblioteka wykonuje zadania biblioteki powiatowej, obejmując swym działaniem biblioteki gminne powiatu stalowowolskiego. MBP w Stalowej Woli to prężna instytucja kultury, niosąca, przy stosunkowo niskich kosztach funkcjonowania, wielkie korzyści społeczności lokalnej.

Adresatem oferty bibliotecznej jest każdy Stalowowolanin. Czytelnictwo w Stalowej Woli jest dobre; co piąty mieszkaniec miasta jest użytkownikiem Biblioteki, korzystając z jej usług kilka razy w roku. Rozwój czytelnictwa wspomaga: krótka droga książki do czytelnika, przyjazne godziny pracy agend i filii - konkurencyjność w stosunku do innych bibliotek; bogate, stale unowocześniane, wielofunkcyjne księgozbiory; zaopatrzenie czytelń w prasę (65 tytułów w 103 egzemplarzach); kompetentna obsługa zapewniająca jakość usług; szeroka działalność kulturalno-oświatowa; zmiana roli szkoły, wymuszająca na uczniach poszukiwanie materiałów i informacji oraz funkcjonowanie w mieście wyższych uczelni. Paradoksalnie, sprzyjają czytelnictwu negatywne zjawiska społeczne: wysoka cena książek i prasy, ubożenie społeczności miasta, bezrobocie.

Bogactwem MBP są zasobne i zróżnicowane zbiory. Księgozbiór to ponad 220 tysięcy woluminów oraz kilka tysięcy egzemplarzy tzw. „książki mówionej”. Wzbogacanie zbiorów dokonuje się przez zakupy, a środki na nowe książki pochodzą głównie z kasy samorządowej. Zakup nowości wydawniczych zasila coroczna dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także liczne darowizny od instytucji i osób prywatnych oraz książki odzyskiwane w zamian za zagubione.

Sytuacja lokalowa stalowowolskiej biblioteki jest dobra. Biblioteka Główna funkcjonuje od 2013 roku, w nowym, czterokondygnacyjnym budynku. Pod potrzeby placówki został on zagospodarowany w następujący sposób: parter - zajęty przez pomieszczenia służące udostępnianiu zbiorów oraz II piętro budynku z salami - bankietową i konferencyjną. Te ostatnie wyposażono w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz systemem  audiowizualny - przeznaczone są bowiem pod okazjonalny wynajem. Obiekt wyposażony jest w liczne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych np. głośnomówiące windy. Na terenie budynku użytkownicy korzystać mogą z bezpłatnego, bezprzewodowego Internetu, a w czytelni - także z wolno dostępnych stanowisk komputerowych. W ostatnich latach poprawiła się również baza lokalowa filii MBP. Zostały zmodernizowane i wyremontowane - w każdej z nich udostępnia się bezpłatnie dostęp do komputerów i Internetu. Korzystać można również z kserokopiarek.

W Bibliotece zatrudnionych jest 36 osób;  w bezpośredniej obsłudze czytelników pracuje 24 bibliotekarzy.

Biblioteka wierna swojej podstawowej misji - zachowania dorobku kulturalnego pokoleń i realizując swe zadania statutowe - gromadzi, przechowuje, opracowuje i udostępnia zbiory. Jest skarbnicą wiedzy o regionie. Aktualizowana na bieżąco strona internetowa www.biblioteka.stalowawola.pl jest źródłem informacji o nadchodzących i minionych wydarzeniach kulturalnych czy społecznych, organizowanych lub współorganizowanych przez MBP.

Wśród działań są stałe formy pracy: lekcje biblioteczne, konkursy literackie, krasomówcze, plastyczne, pogadanki regionalne, Dyskusyjny Klub Książki, wystawy promujące twórczość amatorską i profesjonalną osób pochodzących z naszego terenu, spotkania z głośnym czytaniem, spotkania autorskie, warsztaty poetyckie - skierowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Aplikacja Sowa MOBI

Katalog on-line

Wyszukaj w katalogu online

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Wolne lektury

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech