Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna czynna - pon. 11:00 do 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 1 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 2 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 3 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 5 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Regulamin Multiteki

REGULAMIN MULTITEKI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. M. WAŃKOWICZA
w STALOWEJ WOLI

§ 1

 1. Z Multiteki mogą korzystać dzieci i młodzież oraz dorośli mieszkańcy Stalowej Woli, powiatu stalowowolskiego i niżańskiego.
 2. Korzystanie z Multiteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • okazać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymacja studencka, paszport), zawierający PESEL i ujawniony aktualny adres zameldowania; w przypadku osób nieposiadających adresu zameldowania osoba taka zobowiązana jest złożyć oświadczenie o adresie zameldowania lub adresie do korespondencji;
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu wypożyczeń -  zgoda na wykorzystanie danych osobowych (za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni).
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 5. Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną bezpłatnie.
 6. Zagubienie karty należy natychmiast zgłosić pracownikom Multiteki.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty koszt nowej wynosi 5 zł dla czytelnika dorosłego i 2,50 zł dla niepełnoletniego.
 8. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 9. W wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i palenia tytoniu.
 10. Osoby w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będące pod wpływem środków odurzających nie będą obsługiwane.

§ 2

 1. Biblioteka ma prawo pobierać kaucje za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w następujących przypadkach:
  • jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem miasta Stalowa Wola lub powiatu stalowowolskiego  i niżańskiego - kaucję w zryczałtowanej wysokości 40 zł.; (studenci studiów dziennych lub zaocznych – 20 zł.)
  • jeśli czytelnik nie posiada dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania – kaucję w wysokości 40 zł.
  • przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych - kaucję w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej (wielkość kaucji określa bibliotekarz).
 2. Zamiar wycofania kaucji należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. Podstawą zwrotu kaucji jest dowód jej wpłaty.
 4. Po upływie roku od zaprzestania przez czytelnika korzystania z wypożyczalni, kaucja wymieniona w par. 2 ust. 1, nieodebrana przez czytelnika, zasila budżet Biblioteki.

§ 3

 1. Wypożyczenia i zwroty książek odbywają się metodą komputerową, wyłącznie na podstawie KARTY CZYTELNIKA.
 2. Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów. Osoby, o których mowa w par. 2 ust. 1, mogą jednorazowo wypożyczyć 2 woluminy.
 3. Zamówienie na zbiory z magazynu należy składać z jednodniowym wyprzedzeniem.
 4. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 5. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu  udostępnionej książki lub w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu książki przed ustalonym terminem.
 6. Za przetrzymywanie książek pobierane są opłaty pieniężne 0,25 zł (od każdego woluminu) za każdy tydzień po terminie zwrotu + koszty upomnienia.
 7. Za uszkodzenie etykiety zabezpieczającej książkę przed kradzieżą pobierana jest opłata pieniężna w wysokości 2,00 zł. (od każdego woluminu).
 8. Książki można prolongować nie więcej niż 2 razy. Każda prolongata obejmuje 14 dni. W przypadku prolongaty telefonicznej należy podać nazwisko i imię, numer karty oraz numery inwentarzowe wypożyczonych książek
 9. Prolongacie nie podlegają książki zamówione w systemie przez innych czytelników i książki przetrzymywane.
 10. Czytelnik/rodzic/opiekun prawny może zamówić książki aktualnie wypożyczone przez innych wypożyczających.
 11. Czas rezerwacji książki wynosi 7 dni.
 12. W razie braku książki w danej placówce, czytelnik może otrzymać informację, w której z filii MBP im. Wańkowicza w Stalowej Woli może znajdować się poszukiwana przez niego pozycja.
 13. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca się wypożyczone pozycje książkowe.

§ 4

Pracownicy Multiteki udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną; powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Biblioteki Głównej, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. Czytelnik może, za zgodą kierownika Biblioteki Głównej, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę, nie mniejszej wartości - przydatną dla biblioteki.

§ 6

 1. Do czytelników przetrzymujących książki bibliotekarze wysyłają upomnienia. Pierwsze upomnienie traktowane jest jako przypomnienie o zwrocie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Koszty upomnienia, zależne od cen usług pocztowych, pokrywa w całości czytelnik.
 2. Osoby znajdujące się w Wykazie dłużników MBP w Stalowej Woli nie mogą korzystać ze zbiorów do czasu uregulowania zaległości.
 3. Dyrektor Biblioteki może w indywidualnych sprawach umarzać zobowiązanie finansowe z tytułu naliczonych kar, jeżeli uzasadnione jest to szczególną sytuacją życiową, ekonomiczną czytelnika lub brakiem możliwości wyegzekwowania tych kwot.
 4. Jeżeli czytelnik mimo monitów wysyłanych przez bibliotekarzy odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§8

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od w/w decyzji do Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

§ 9

Administratorem danych osobowych, podanych przy zapisie, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie użytkownikom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie książek, czasopism, kaset do domu, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie pobierania przewidzianych regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania i zapomnienia, na warunkach określonych w  art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczenia materiałów bibliotecznych.
Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, użytkownik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszej informacji.

 

Regulamin obowiązuje od 28 maja 2019r.

 

Aplikacja Sowa MOBI

Katalog on-line

Wyszukaj w katalogu online

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech