Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna czynna - pon. 10:00 do 17:00, wt.-pt. 09:00 do 17:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 1 - pon. 10:00 do 17:00, wt.-pt. 09:00 do 17:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 2 - pon. 10:00 do 17:00, wt.-pt. 09:00 do 17:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 3 - pon. 10:00 do 17:00, wt.-pt. 09:00 do 17:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 5 - pon. 10:00 do 17:00, wt.-pt. 09:00 do 17:00, sob. 9:00 do 14:00

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Biblioteki, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

dane kontaktowe wnioskodawcy,
wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.


Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

osobiście: w Budynku Głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli w godzinach 7.00-15.00, ul. ks. J. Popiełuszki 10, Stalowa Wola lub
korespondencją pocztową na adres: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola.
Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Wniosek o zapewnienie dostępności - [pobierz pdf] [pobierz docx]

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery), możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, po zaznaczeniu tekstu możliwość odsłuchania go przez czytającego lektora.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Błażejewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 842 10 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby MBP w Stalowej Woli:

 • Biblioteka Główna przy ul. ks. J. Popiełuszki 10
 • Filia Nr 1 przy ul. Staszica 14
 • Filia Nr 3 przy ul. Rozwadowskiej 6
 • Filia Nr 5 przy ul. Wańkowicza 69
  spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
 • Filia Nr 2 przy ul. Siedlanowskiego 3 nie spełnia w/w wymogów.
 1. Budynek Główny MBP w Stalowej Woli ul.  ks. J. Popiełuszki 10
  Budynek Biblioteki Głównej posiada 4 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście główne z ul. ks. J Popiełuszki. Do wnętrza budynku wchodzi się przez automatyczne rozsuwane szklane drzwi. Po lewej stronie schodów do budynku umiejscowiony jest podjazd dla osób poruszających się na wózku. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu. W budynku nie ma szatni. Pomieszczenia na parterze budynku, przeznaczone do obsługi czytelników są dostępne i pozbawione barier architektonicznych.
  Komunikację między piętrami zapewniają 4 windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Windy są wyposażone w system informacji głosowej oraz przyciski oznaczone brajlem. Budynek główny Biblioteki jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Stopnie schodów przy wejściu głównym są oświetlone i oznaczone kontrastowo. Kontrastowo są oznaczone też tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o numerach pięter, klatek schodowych, dróg ewakuacyjnych. Budynek posiada parking dla petentów .Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem; nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  W głównym budynku  są 3 toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 2. Filia Nr 1 przy ul. Staszica 14
  Biblioteka w budynku wielorodzinnym, piętrowym - umiejscowiona na parterze budynku. Filia  posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępna dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie lokalu biblioteki istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem; nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 3. Filia Nr 2 przy ul. Siedlanowskiego 3
  Budynek piętrowy nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Filia biblioteki zajmuje pomieszczenia na piętrze. Lokal biblioteki nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na terenie filii istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 4. Filia Nr 3 przy ul. Rozwadowskiej 6
  Pomieszczenia biblioteki umiejscowione są na parterze budynku. Dostęp do nich jest bezproblemowy dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pomieszczeniach osoby niepełnosprawne mogą poruszać się swobodnie. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych. Na terenie filii istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 5. Filia Nr 5 przy ul. Wańkowicza 69
  Biblioteka w budynku wielorodzinnym, piętrowym - umiejscowiona na parterze budynku. Filia  posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Korytarz biblioteki jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na terenie lokalu biblioteki istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem; nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla czytelnika-klienta ze szczególnymi potrzebami:

 • wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje dotyczące dojścia, wnętrza budynku oraz oferty Biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są w zakładce O bibliotece na stronie internetowej MBP w Stalowej Woli.

Aplikacje mobilne

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli udostępnia następujące aplikacje mobilne:

RODO a CVSzanowni Państwo, przypominamy, że od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016).

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w umowie jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola, zwany dalej: "Administratorem". Można skontaktować się z Administratorem pisząc na podany wcześniej adres lub telefonując pod numer: tel. 15 842-10-63. Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer: tel. 15 842-10-63 w. 113 (dni robocze, godz. 7:00-15:00)
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie danych jest niezbędne.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Przekazane dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych – za wyłączeniem Facebooka.
 7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Aplikacja Sowa MOBI

Katalog on-line

Wyszukaj w katalogu online

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Wolne lektury

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech